சோற்று முழுக்கு / ஒப்பனை & சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம்

2021.10.26 09:42 sivankaalai சோற்று முழுக்கு / ஒப்பனை & சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம்

காலகாலமாக "சோற்று முழுக்கு" (அன்னாபிஷேகம்) என்றிருந்த விழா கடந்த 25+ ஆண்டுகளாக "சோற்று ஒப்பனை"-ஆக (அன்ன அலங்காரம்) மாறிவிட்டது!
சோற்று முழுக்கின் பொருள்: மொத்த உலகமும் உணவுமயம்!!
இந்த ஒப்பனையைக் கண்டால் மேலுலகம் கிட்டும் (சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம்) என்று எழுதுகிறார்கள். இது தவறு. இதை கண்டால் - அதாவது, மொத்த உலகமும் உணவுமயம் என்பதை உணர்ந்தால் - நமது ஆணவமடங்கும்!!
எனில், சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம் என்ற சொற்றொடரின் உண்மையான பொருளென்ன?
🔹 சோறு என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு விடுதலை (ஆரியத்தில், முத்தி) என்றொரு பொருளுண்டு. நம்மை பற்றிய சரியான அறிவைப் பெறுதலே விடுதலையாகும்.
🔹 கண்ட - காணுதல் - உணர்தல்.
🔹 இடம் - நிலை
🔹 சொர்க்கம் - மேலுலகம் - தேவைகளற்ற கவலைகளற்ற மகிழ்ச்சியான நிலை.
நம்மை அழியும் உடலெனத் தவறாக எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் அழிவற்ற பரம்பொருள் என்பதை உணர்ந்து, அந்த மெய்யறிவில் நிலைபெறுதலே சொர்க்கமாகும்.
oOOo
மேலும் விரிவாக தெரிந்துகொள்ள விரும்புபவர்கள் கீழ்காணும் இணையப் பக்கங்களைக் காணவும்:

  1. சோற்று முழுக்கு: http://samicheenan.blogspot.com/2018/10/blog-post_23.html?m=1
  2. சோற்று முழுக்கு & சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம்: http://samicheenan.blogspot.com/2020/11/blog-post.html?m=1
oOOo
மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலக மெல்லாம்!!
கருணாகரமுனி ரமணாரியன் அடி போற்றி 🌺🙏🏽🙇🏽‍♂️
திருச்சிற்றம்பலம் 🌺🙏🏽🙇🏽‍♂️
🌸🌼🌻🏵️💮
submitted by sivankaalai to Aathichoodi [link] [comments]


2021.10.26 09:42 quinntheking Pick them each as soon as they’re about to break? Or wait and harvest them all during a flush?

Pick them each as soon as they’re about to break? Or wait and harvest them all during a flush? submitted by quinntheking to unclebens [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Turbo137213 [want] pearl with mag size and firerate

Dm me if you have one for my gm and we can work something out. Thanks.
submitted by Turbo137213 to BorderlandsGuns [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Lostbangla He told me not to tilt

He told me not to tilt submitted by Lostbangla to leagueoflegends [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Dingleberry1972 Free at last!

I'm such an asshole. 🤣 my old job offered me to come back this week. The call came in Monday, paperwork and offer with HR were all signed and completed yesterday. Gave my resignation this morning before first period. Got an email from my principal. He ain't happy, and I have to report to the principals office during conference period. 🤣.
Ok, y'all pay me an extra 11k per year and let me work from home and not have to deal with these kids anymore. Then, I might stay.
submitted by Dingleberry1972 to Teachers [link] [comments]


2021.10.26 09:42 JonathanAmbrose01 Yujiro flexing demon back in front of military. (unknown armed force in the video)

submitted by JonathanAmbrose01 to Grapplerbaki [link] [comments]


2021.10.26 09:42 onii-chan_UwO Blursed bench

Blursed bench submitted by onii-chan_UwO to blursedimages [link] [comments]


2021.10.26 09:42 PineappleBright350 Animes like Clannad

Hey so I just finished clannad after story and I was wondering if there were any anime similar to it? I’ve heard fruits basket was pretty good. Can anyone recommend it?
submitted by PineappleBright350 to AnimeReccomendations [link] [comments]


2021.10.26 09:42 OlgaJaworska My fucking bf lied to me that he's vegan to make me like him

For almost a year. We were long distance and saw each other like three weeks in total. I saw a note in his phone with a name "things to do before Olya arrives" and "getting rid of meat, milk etc" was one of them. Then I saw a lot of grocery lists in that same app with animal products in them. And he told me very passionately that he's vegan and one time I saw cow milk in his fridge, he sweared that it was a one time thing because he's "still learning this lifestyle". I feel sick. Fucking omnis. Fuck them. Met him on VCJ as well so you have to be on alert even here. Jesus fucking christ
submitted by OlgaJaworska to VeganForCircleJerkers [link] [comments]


2021.10.26 09:42 No_Data7156 literal shit post

literal shit post submitted by No_Data7156 to shitposting [link] [comments]


2021.10.26 09:42 bardsleyfitness FULL Body - Dumbbell Only Workout - 50 Minutes | RIPPD Day 6

FULL Body - Dumbbell Only Workout - 50 Minutes | RIPPD Day 6 submitted by bardsleyfitness to workouts [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Sights018 Thirty years on, what should we make of Bruce Chatwin’s song to the songlines?

submitted by Sights018 to Link_Dumps [link] [comments]


2021.10.26 09:42 jbdsgym Air Jordan 1 Zoom CMFT "Olive Aura" First Impression…

Air Jordan 1 Zoom CMFT submitted by jbdsgym to SelfPromotionYouTube [link] [comments]


2021.10.26 09:42 lastingeffect29 Low effort

Because I’m comfortable
Why is it so easy to fall stagnant
Im envious of people with grand aspirations
Because I know that here
nothing really matters
Although it’s true what they say
If you’re not driving the beast
You become part of its foot
submitted by lastingeffect29 to Informal_Effect [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Mr_arne27 When should I use :

Im used to c# where you end almost every line with ; but in python that isnt really a thing so when should you use : and when should you leave it blank
submitted by Mr_arne27 to learnpython [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Redheaded_cargirl My baby cray tank. Tips and recommendations welcome :)

My baby cray tank. Tips and recommendations welcome :) submitted by Redheaded_cargirl to Crayfish [link] [comments]


2021.10.26 09:42 woodandwaves Some rocks to share. Some have inclusions, but you can use the opposite surface. Pretty hard and fine. I'm shipping from Germany.

Some rocks to share. Some have inclusions, but you can use the opposite surface. Pretty hard and fine. I'm shipping from Germany. submitted by woodandwaves to JapaneseWoodworking [link] [comments]


2021.10.26 09:42 CryptooGuide How And Where To Buy Bulleon (BUL) - Step By Step Guide

How And Where To Buy Bulleon (BUL) - Step By Step Guide submitted by CryptooGuide to CryptooGuide [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Flat-Giraffe-6783 What’s happening here? Kim k posted it on her Instagram

What’s happening here? Kim k posted it on her Instagram submitted by Flat-Giraffe-6783 to kardashians [link] [comments]


2021.10.26 09:42 LAKE__RAT This is the first steps towards the Meth’s having their own real life “Head in the Clouds”

This is the first steps towards the Meth’s having their own real life “Head in the Clouds” submitted by LAKE__RAT to alteredcarbon [link] [comments]


2021.10.26 09:42 kamillove90 Programming Artificial Inteligent, any Unity Dev who tried It with Oculus? Feedbacks? Looks super interesting!

Programming Artificial Inteligent, any Unity Dev who tried It with Oculus? Feedbacks? Looks super interesting! submitted by kamillove90 to OculusQuest [link] [comments]


2021.10.26 09:42 JosephSaber945 what zero IQ do to a MF.

what zero IQ do to a MF. submitted by JosephSaber945 to yeagerbomb [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Typs0Jaheww

bö submitted by Typs0Jaheww to zfam [link] [comments]


2021.10.26 09:42 Scubajay A little tribute film to this year's amazing dives in the English Channel and also a tribute to a good friend who sadly passed away on a dive this year.

A little tribute film to this year's amazing dives in the English Channel and also a tribute to a good friend who sadly passed away on a dive this year. submitted by Scubajay to diving [link] [comments]


2021.10.26 09:42 MMAShredded Question on lens for Sony a6400 in high paced videography

I have a YouTube channel that's high action and uses a lot of sparring... think UFC type of content. I currently own a Sony a6400 and am just using the basic kit lens... but I would love to start investing in equipment to up my quality.
My friend is using the Sony a7siii with a Sigma 20mm f/1.4 DG HSM Art Lens.
Is there a lens that can help me gain this type of quality and stabilization, without dropping 7k? Or should I be looking to sell my current camera and upgrade...
submitted by MMAShredded to SonyAlpha [link] [comments]


http://uralenergo174.ru